Privacyreglement

Privacyreglement Participant Inburgering & Taaltraining

Dit reglement is van toepassing op alle opslag en verwerking van persoonsgegevens binnen Participant Inburgering & Taaltraining.

Bij het ondertekenen van de cursusovereenkomst wordt dit reglement fysiek overhandigd aan de cursist. Bij het ondertekenen van een arbeidscontract, opdrachtgeversverklaring wordt dit reglement fysiek overhandigd aan de werknemer/ ‘ingehuurde’ werknemer van Participant Inburgering & Taaltraining.

Verder zal dit reglement beschikbaar zijn op de website van Participant Inburgering & Taaltraining en de ondertekenaar zal worden geïnformeerd tijdens de eerste ontmoeting dat dit reglement daar ook te vinden is.

 

Toegang tot de persoonsgegevens

 

  1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.
  2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
  3. Derden die door Participant Inburgering & Taaltraining zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

 

Het doel van de gegevensverwerking

 

De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor onderstaande doeleinden

  1. Voor de uitvoering van de inburgeringscursussen en taallessen in het kader van de inburgering.
  2. Voor de uitvoering en opstelling van het contract waarbij de cursist partij Is.
  3. De gegevens zullen worden uitgewisseld met DUO om de facturen te betalen. Een aantal gegevens worden aan DUO doorgeven, het betreft: uw naam, adres, woonplaats, geslacht, contractnummer, geboortedatum, BSN- en het factuurnummer. Dit is noodzakelijk voor betaling van de factuur en de registratie op de lening die u bij DUO heeft.
  4. Verder zullen er gegevens worden doorgegeven aan Panteia, dit is nodig voor onderzoek naar de kwaliteit van het taalonderwijs en de ONA-training die Participant Inburgering & Taaltraining
  5. Tot slot is Participant Inburgering & Taaltraining wettelijk verplicht bepaalde informatie te verzamelen en te bewaren. Persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt op een manier die niet overeenkomt met de boven genoemde doeleinden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet persoonsgegevens verwerkt. De docent van Participant Inburgering & Taaltraining en de verwerkingverantwoordelijke hebben toegang tot de persoonsgegevens. De docent en verwerkingsverantwoordelijke zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij ze door bij wet verplicht is de gegevens over te dragen aan een andere partij. Derden die door Participant Inburgering & Taaltraining zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op een computer die beveiligd is met een wachtwoord en een yubikey. De papieren gegevens (inschrijfformulier, presentielijst en cursuscontract) worden bewaard in een persoonlijke map die in een vergrendelde kast wordt opgeborgen. Eens per half jaar wordt er van de computer een back-up gemaakt.

 

Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

Na beëindiging van het contract worden de gegevens bewaard tot de inburgeringstermijn verstreken is, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven. Indien er geen sprake is van een inburgeringstermijn, worden de gegevens nog maximaal zes maanden bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten worden. De gegevens worden zodra het mogelijk is vernietigd.

 

Plichten van taalschool Participant Inburgering & Taaltraining

Indien Participant Inburgering & Taaltraining de persoonsgegevens krijgt van de cursist, deelt Participant Inburgering & Taaltraining de cursist vóór het moment van verkrijging zijn identiteit mee, alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

Op grond van artikel 6.2 Besluit Inburgering is Participant Inburgering & Taaltraining wettelijk verplicht om diverse persoonsgegevens van inburgeringsplichtigen te verstrekken ten behoeve van opneming van deze persoonsgegevens in het Informatiesysteem Inburgering. Overige persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de cursist.

 

Rechten van de cursist

Participant Inburgering & Taaltraining informeert de cursist op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die hij ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen.

De  cursist heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd.

Iedereen waarvan persoonsgegevens zijn verzameld heeft recht op informatie en inzage. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan de cursist of iemand die gemachtigd is door de cursist. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist voor het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan moet er een schriftelijk verzoek in gediend worden bij Participant Inburgering & Taaltraining waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht Participant Inburgering & Taaltraining de cursist schriftelijk in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Bij weigering wordt de reden vermeld. Participant is er verantwoordelijk voor dat een beslissing tot aanpassing of verwijdering van de gegevens zo snel mogelijk wordt geregeld .

Iedereen die persoonsgegevens heeft overgedragen aan Participant Inburgering & Taaltraining heeft het recht om de gegevens aan te passen en in te zien. De persoon die de eigen persoonsgegevens heeft overgedragen heeft het recht onder de AVG om persoonsgegevens te laten verwijderen wanneer ze niet meer relevant zijn of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt.