Klachtenreglement

Klachtenreglement

Op het klachtenreglement van Participant Inburgering & Taaltraining is het privacyreglement van Participant Inburgering & Taaltraining van toepassing. De klacht zal dus altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Inhoud

Artikel 1           Definities

Artikel 2           Reikwijdte

Artikel 3           Doelen

Artikel 4           Rechten en plichten van de klant

Artikel 5            Procedure

Artikel 1 – Definities

Klacht – Schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten en/of dienstverlening. De klant/werknemer of de opdrachtgever kan de klacht indienen.

Klant – De persoon op wie de dienstverlening betrekking heeft, bijvoorbeeld een cursist.

Artikel 2 Reikwijdte

 1. Dit reglement is van toepassing op alle klachten van klanten.
 2. Voor aanvang van de cursus bij Participant Inburgering & Taaltraining  ontvangt een nieuwe cursist  en een nieuwe werknemer een kopie van de klachtenprocedure. Het reglement is ook  te vinden op www.taalschool-participant.nl

Artikel 3 Doelen

 1. Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van een klacht.
 2. Het wegnemen van de oorzaak van de klacht.
 3. Het nemen van adequate maatregelen om herhaling van de klacht te voorkomen.

Artikel 4 Rechten en plichten van de klant

 1. Rechten:
  De klant ontvangt goed onderwijs met overeengekomen materiaal en op een afgesproken leslocatie.
 2. De klacht wordt conform het voorschrift ‘Blik op Werk, managen van klachten’ afgehandeld.
 3. De beide partijen hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht.
 4. De persoonlijke gegevens over de klant worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
 5. Plichten:

De klant komt op tijd en hij zet zich in om het doel van de cursus te halen. De klant zegt de lessen niet binnen 24 uur vóór de start van de les af.

Artikel 5 Procedure  

 1. Ondanks de grote aandacht voor kwaliteit bij Participant Inburgering & Taaltraining , kan het voorkomen dat de klant niet tevreden is. De klant kan in dit geval contact opnemen met de docent en samen naar een oplossing zoeken.
 2. Mocht dit niet leiden tot een aanvaardbare oplossing van de klacht, dan dient de klant een schriftelijke klacht in. De klant stuurt een mail naar info@taalschool-participant.nl
 3. De cursusinstelling registreert de klacht en de klant ontvangt binnen twee weken na indiening van de schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging van info@taalschool-participant.nl
 4. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de klant daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum op de hoogte gesteld.
 5. Bij een gegronde klacht, volgt binnen vier weken na ontvangst een schriftelijk voorstel. Als de klant het eens is met de voorgestelde oplossing, wordt de klacht afgerond. Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen mits de klant daarover is geïnformeerd. Wanneer de klant niet tevreden is met het aanbod, dan kan Participant Inburgering & Taaltraining overwegen of een nieuw aanbod wenselijk is. Het aanbod en de reactie van de klant worden inclusief de verschillende data vastgelegd op het klachtenformulier.

 

Ontevreden over de klachtafhandeling
Kunt u niet tot een oplossing komen met  Participant Inburgering & Taaltraining dan is het mogelijk een klachtenprocedure op te starten via Blik op Werk. Op de website van Blik op Werk: https://www.blikopwerk.nl  is een online klachtenformulier te vinden.

U kunt ook een klacht per e-mail versturen naar: klachten@ikwilinburgeren.nl

In laatste instantie kunt u bij het College van Arbitrage van Blik op Werk een klachtenprocedure opstarten   Let op: Hieraan zijn kosten verbonden.